Niedziela, 4 Czerwiec 2023 |  imieniny: Helga, Karol, Franciszek
Strona główna
Strona główna
Aktualności
Galeria
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Facebook Gmina Czarne
 
Wykaz szkół i placówek
Przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych
Pomoc materialna dla uczniów
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Człuchowie
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Szczecinku
Dane statystyczne
Biblioteki
Hallóffka Cup 2012
   
Pomorskie Kuratorium Oświaty
Okręgowa Komisja Edukacyjna
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ZSP Czarne


   
Pomoc materialna dla uczniów

Prawo do pomocy materialnej

Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.16 ust.7 (Ustawy o systemie oświaty Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.), a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, oraz słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Kryteria i terminy przyznawania pomocy materialnej

Stypendium socjalne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe z zastrzeżeniem ust.12 ww.ustawy.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593, Nr 99, poz.1001 i Nr 273, poz.2703) tj. 351 zł.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego określa ustawa - składa się je do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich , nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Do wniosku dołączamy dokumenty potwierdzające źródła oraz kwota mięsięcznego dochodu netto rodziny, uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania:
a) wynagrodzenie za pracę,
b) działalność gospodarcza wykonywana osobiście (w tym umowa o dzieło i zlecenia),
c) dochody z gospodarstwa rolnego (zeświadczenie z Urzędu Gminy - przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł),
d) emerytury, renty,
e) świadczenia rodzinne
- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- zaliczka alimentacyjna,
f) zasiłki z pomocy społecznej,
g) dodatek mieszkaniowy,
h) zasiłek dla bezrobotnych.
i) alimenty,
j) inne dochody,
k) inne stypendia socjalne.

Wyżej wymienione dochody należy potwierdzić zaświadczeniem o ich wysokości, odcinkiem pobranej emertyury/renty, alimentów lub zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej (w przypadku decyzji - ksero).

Wymagane jest aby do wniosku dołączyć opinię (pozytywną lub negatywną) dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń.Jeśli uczeń uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że uczeń uczęszcza do wskazanej we wniosku szkoły.
 
Wnioski można pobrać w:
- Urzędzie Miasta i Gminy Czarne - Referat Świadczeń Społecznych,
- szkole na terenie gminy Czarne do której uczęszcza uczeń.


Aby stypendium zostało wypłacone należy okazać się fakturami i rachunkami imiennymi potwierdzającymi dokonane zakupy dla dziecka (np.spodnie dresowe, obuwie sportowe, tusz do drukarki, zeszyty itp.).

Po rozpatrzeniu wniosków Urząd Miasta i Gminy Czarne wydaje decyzje przyznające lub odmawijące udzielenia stypendium socjalnego.

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
   
on line: 1 odwiedzin: 666297 © 2008 - 2023 Czarne Oświata