Niedziela, 4 Czerwiec 2023 |  imieniny: Helga, Karol, Franciszek
Strona główna
Strona główna
Aktualności
Galeria
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Facebook Gmina Czarne
 
Wykaz szkół i placówek
Przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych
Pomoc materialna dla uczniów
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Człuchowie
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Szczecinku
Dane statystyczne
Biblioteki
Hallóffka Cup 2012
   
Pomorskie Kuratorium Oświaty
Okręgowa Komisja Edukacyjna
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ZSP Czarne


   
Przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych

Pracodawca niezależnie od tego, czy to osoba fizyczna, czy też prawna - aby uzyskać dofinansowanie kosztów kształcenia, musi spełnić dwa warunki, o których mowa w art.70b ust.1 ustawy o systemie oświaty.

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu:
  a)  4.848 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,
  b)  8.080 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 253 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r., kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnio waloryzacja, wynosi co najmniej 105 %.
Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w ust. 1.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Do wniosku należy dołączyć kopie:
1)   dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2)   umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
3)   dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego spełnienie warunku określonego w ust. 1 pkt 2

Dofinansowanie z budżetu państwa kosztów kształcenia młodocianych pracowników odbywa się w ramach dotacji celowej na zadania własne.
Pracodawca powinien powiadomić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.
Wzór zaświadczenia potwierdzającego zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem jakie musi złożyć pracodawca może pobrać w Referacie Oświaty w Czarnem.

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika należy złożyć w Referacie Oświaty Urzędu Miasta i Gminy Czarne wraz z wymaganymi dokumentami. Wyżej wymieniony wniosek można pobrać w Referacie Oświaty Urzędu Miasta i Gminy Czarne.

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
   
on line: 1 odwiedzin: 666310 © 2008 - 2023 Czarne Oświata